Lista wymaganych dokumentów wniosku o pożyczkę x


Odpowiedz na poniższe pytania aby zobaczyć listę wymaganych dokumentów.

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek, poręczycieli oraz współmałżonków.
2. Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
3. Opinie banków, w których Wnioskodawca korzysta z kredytu lub leasingu (dotyczy zobowiązań firmowych), zawierające następujące informacje: -wysokość i charakter zobowiązań -terminowość spłaty dotychczas udzielonych zobowiązań lub umowy kredytowe/leasingowe wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzeniami spłaty ostatnich 3 rat (w przypadku limitów kredytowych umowa kredytowa oraz potwierdzenia spłaty odsetek).
4. Zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. funduszy pożyczkowych) o zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty
5. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia (nie dotyczy własnych nieruchomości wykazanych we wniosku lub kwestionariuszu osobowymi).
6. Dokument poświadczający rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego, jeżeli występuje.
1. Roczne zeznania podatkowe PIT lub CIT za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia w US.
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wzór FKIP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy).
1. Umowa spółki/statut wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
2. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
3. Decyzje administracyjne, w tym np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku inwestycji związanej z budową lub rozbudową- w sytuacji gdy wniosek zakłada finansowanie wydatków inwestycyjnych
4. Umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, przedwstępne umowy kupna-sprzedaży, zebrane oferty (jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy)- w sytuacji gdy wniosek zakłada finansowanie wydatków inwestycyjnych
5. Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej w przypadku inwestycji opisanych w Karcie Produktu- Pożyczka EKOenergetyczna III pkt 3.1 lit. a)
6. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia pożyczki oraz formy zabezpieczenia pożyczki (dotyczy spółek kapitałowych), jeśli jest wymagana
1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US
2. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu podmiotu w tym rejestrze (w przypadku zabezpieczenia na ruchomościach)
3. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie (w przypadku zabezpieczenia na pojazdach)
Masz pytania?
Wyślij wiadomość na adres:
pozyczki@inkubator.kalisz.pl

1. Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR 2 został zakończony.

2. Nabór wniosków o Małą Pożyczkę Inwestycyjną został zakończony.

3. Nabór wniosków o Pożyczkę Re-aktywacja został zakończony.

4. Nabór wniosków o Pożyczkę Obrotową został zakończony.

5. Nabór wniosków o Pożyczkę Inwestycyjną (woj. lubuskie) został zakończony.

Informujemy, że w przypadku gdy wartość złożonych wniosków przekracza dostępny limit środków, wnioski przyjmowane są na listę rezerwową.
O przyjęciu na listę rezerwową wnioskodawcy są informowani poprzez odpowiedni status wniosku w generatorze. Wnioski z listy rezerwowej podlegają ocenie wyłącznie w przypadku uwolnienia się limitu lub uzyskania dodadtowego limitu środków na pożyczki.

Aktualnie dostępne pożyczki:

Pożyczka EKOenergetyczna III
Kwota do 1 000 000,00 zł
Okres spłaty do 132 miesięcy
Oprocentowanie od 2,84%
Dodatkowe opłaty, prowizje BRAK

Wypełnij wniosek online:

Rozpocznij wypełnianie wnioskuDokumenty

Pożyczka EKOenergetyczna III
Karta Produktu
Regulamin
Tabela opłat
Wzory formularzy