Lista wymaganych dokumentów wniosku o pożyczkę x


Odpowiedz na poniższe pytania aby zobaczyć listę wymaganych dokumentów.

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, wspólników spółek osobowych, członków zarządu spółek, poręczycieli oraz współmałżonków
2. Opinie banków, w których Pożyczkobiorca korzysta z kredytu lub leasingu (dotyczy zobowiązań firmowych), zawierające następujące informacje:
-wysokość i charakter zobowiązań
-terminowość spłaty dotychczas udzielonych zobowiązań
lub
umowy kredytowe/leasingowe wraz z harmonogramami spłat oraz potwierdzeniami spłaty ostatnich 3 rat (w przypadku limitów kredytowych umowa kredytowa oraz potwierdzenia spłaty odsetek)
3. Zaświadczenia z inych instytucji finansowych (np.funduszy pożyczkowych) o zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty
4. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia
1. Prognozy finansowe- zgodnie ze wzorem dla uproszczonej księgowości lub pełnej księgowości
2. Roczne zeznania podatkowe PIT lub CIT za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia w US
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wzór KIP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy)
4. Dokument poświadczający rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub wyroku sądowego, jeżeli występuje
5. Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia pożyczki oraz formy zabezpieczenia pożyczki (dotyczy spółek kapitałowych) jeśli jest wymagana
1. Umowa spółki/statut wraz ze zmianami (jeśli dotyczy)
2. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
3. Decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót w przypadku inwestycji związanej z budową lub rozbudową
4. Umowy z wykonawcami na realizację inwestycji, przedwstępne umowy kupna-sprzedaży (jeżeli są w posiadaniu Wnioskodawcy)
1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i US
2. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu podmiotu w tym rejestrze (w przypadku zabezpieczenia na ruchomościach)
3. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie (w przypadku zabezpieczenia na pojazdach)

1. Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR zostanie wznowiony w dniu 7 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00. Przed tym terminem produkt jest dostępny w generatorze bez możliwości wysłania wniosku.

2. Nabór wniosków o Małą Pożyczkę Inwestycyjną został zakończony.

3. W dniu 20 kwietnia 2023 r. nabór wniosków o Pożyczkę Re-aktywacja został wstrzymany.

4. Nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR 2 (woj. lubuskie) został wstrzymany w dniu 07.02.2023 r. o godzinie 17:00.

5. Nabór wniosków o Pożyczkę Inwestycyjną (woj. lubuskie) został zakończony.

Informujemy, że w przypadku gdy wartość złożonych wniosków przekracza dostępny limit środków, wnioski przyjmowane są na listę rezerwową.
O przyjęciu na listę rezerwową wnioskodawcy są informowani poprzez odpowiedni status wniosku w generatorze. Wnioski z listy rezerwowej podlegają ocenie wyłącznie w przypadku uwolnienia się limitu lub uzyskania dodadtowego limitu środków na pożyczki.

Aktualnie dostępne pożyczki:

Pożyczka Obrotowa Pożyczka Płynnościowa POIR 2 (lubuskie)
Kwota do 400 000,00 zł do 1 500 000,00 zł
Okres spłaty do 48 miesięcy do 72 miesięcy
Oprocentowanie od 8,62% od 0,00%
Dodatkowe opłaty, prowizje BRAK BRAK

Wypełnij wniosek online:

Rozpocznij wypełnianie wnioskuperfect rolex watches rolex is one representative of superb watchmaking crafts. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury https://www.fendireplica.ru/.

targeted engine substances to make sure you subvert the larger makeup debt is considered the capabilities about qual melhor replica de rolex rolex.